Logo PNG Czarne.png

I. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego 696ukulele.pl;
5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem 696ukulele.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy 696ukulele.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://696ukulele.pl.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Sklep internetowy 696ukulele.pl, działający pod adresem 696ukulele.pl, prowadzony jest przez  696 Marcin Kościółek, Paszyn 436, 33-326 Mogilno, NIP: 734 358 54 46, REGON 386 803 122.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub telefon/tablet z dostępem do Internetu i bieżącą wersją przeglądarki internetowej Chrome, Opera, Firefox, Apple Safari, Internet Explorer / Edge lub pokrewnej.
6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu 696ukulele.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem korzystania ze strony 696ukulele.pl zaakceptowanie Regulaminu. Warunkiem wszystkich zamówień jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. 696ukulele.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
- podał w trakcie zamówienia w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
- dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez 696ukulele.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię 696ukulele.pl.
2. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody 696ukulele.pl.
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla 696ukulele.pl,
- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową 696ukulele.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez przesłanie informacji dotyczących wybranych elementów dostępnych na stronie 696ukulele.pl na e-mail: ukulele@696.hub.pl.
3. Do moment potwierdzenia przez nas złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W celu modyfikacji zamówienia należy kontaktować się ze sklepem 696ukulele.pl za pośrednictwem e-mail ukulele@696.hub.pl.
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wysłane zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny, oraz wszystkich innych kosztów.
5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, poprzez przesłanie nam zgody mailowo podczas składania zamówienia.
6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z 696ukulele.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu 696ukulele.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.
10. Sklep 696ukulele.pl prowadzony przez 696 Marcin Kościółek, wszystkie zamówienia traktuje jako usługę lutniczą.

 

V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Istnieje możliwość odebrania zamówienia w naszej siedzibie tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu ze sklepem 696ukulele.pl za pośrednictwem e-mail ukulele@696.hub.pl.
Koszty dostawy instrumentów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej są darmowe. Jeśli powstaną dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
3. Termin realizacji dostawy wynosi: Przesyłka kurierska - 2-7 dni roboczych i liczy się od dnia wysłania maila potwierdzającego wysyłkę klientowi.
4. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy.
W przypadku dostawy instrumentów nasz sklep ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.
5. Dostawa instrumentów od dnia złożenia zamówienia może potrwać nawet do 3 miesięcy tj. 90 dni. Czas realizacji zamówień instrumentów jest uzależniony od etapów pracy oraz czasu schnięcia elementów itp.

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
3. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:
-przelewem;
-przelewem 40% (zaliczka), 60% za pobraniem. (W przypadku zamówień instrumentów personalizowanych).

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zaliczka 40% wartości zamówienia jest dla nas zabezpieczeniem i nie podlega zwrotowi ze względu na poniesione przez nas koszty materiałów.
2. Zwrot zaliczki może zostać dokonany tylko i wyłącznie jeśli 696ukulele.pl prześle informację za pośrednictwem e-mail: ukulele@696.hub.pl o braku możliwości wykonania zamówienia.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

1. Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
Reklamacje można składać:
na piśmie na adres: 696 Marcin Kościółek, Paszyn 436, 33-326 Mogilno,lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ukulele@696.hub.pl.
2. Jeśli reklamacja zostanie uznana zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
3. W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.
4. Towar poddany reklamacji nie może być używany, oryginalne opakowanie nie może być naruszone, towar musi posiadać wszystkie oryginalne metki, nie może posiadać uszkodzeń związanych z nieodpowiednim przechowywaniem produktu przez klienta (podpunkt IX).
Gwarancja i serwis produktów w ofercie 696 ukulele. 
Towary zakupione w naszym sklepie objęte są gwarancją producenta i pozbawione wad wizualnych. 
5. Zdjęcia gatunków drewna, materiałów wykończeniowych, oraz kolor osprzętu stanowią materiał poglądowy, kolor może się różnić, informacje dotyczące barwy wykorzystywanych przez nas materiałów należy zasięgnąć we własnym zakresie, nie są akceptowane reklamacje związane z kolorem/barwą zamówionych instrumentów, produktów, usług.

IX. Zwroty

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:
1. Zwroty można składać:
na piśmie na adres: 696 Marcin Kościółek, Paszyn 436, 33-326 Mogilno, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ukulele@696.hub.pl.
2. Jeśli zwrot zostanie uznany zobowiązani są Państwo na własny koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Zobowiązujemy się ustosunkować do zwrotu nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.
3. Podczas zwrotu zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przyczyny zwrotu, (2)  podanie danych kontaktowych składającego zwrot – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają charakter zobowiązujących wskazówek.
4. Towar poddany zwrotowi nie może być używany, oryginalne opakowanie nie może być naruszone, towar musi posiadać wszystkie oryginalne metki, nie może posiadać uszkodzeń związanych z nieodpowiednim przechowywaniem produktu przez klienta (podpunkt X).
Towary zakupione w naszym sklepie objęte są gwarancją producenta i pozbawione wad.

5. Zamówienia instrumentów personalizowanych nie podlegają zwrotowi, są traktowane jako usługa lutnicza. Zamawiający składając zamówienie zgadza się na powyższe warunki.

6. Zwroty zostaną rozpatrzone po otrzymaniu formularza zwrotu towaru w wersji papierowej dostarczonej na nasz adres.

7. W przypadku nieuwzględnienia zwrotu klient ponosi koszty dostawy zwrotnej. Koszt wysyłki zwrotnej jest zgodny z obecnym cennikiem wysyłek.

 

X. Gwarancje

Sklep 696ukulele.pl zapewnia wysoką jakość i sprawne działanie wszystkich instrumentów 696ukulele.pl przez 24 miesiące od daty jego sprzedaży. Przy zakupie na odległość - bezpośrednio w 696ukulele.pl, firma zapewnia dostarczenie instrumentu bez wad i uszkodzeń na adres podany przez kupującego. Gwarancją objęte jest drewno, akcesoria i elektronika oryginalnie zamontowane przez producenta. Naprawy gwarancyjne są zapewniane poprzez wysyłkę instrumentu na nasz adres (podpunkt II). Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru i karta gwarancyjna. W przypadku zaginięcia karty gwarancyjnej sklep 696ukulele.pl nie wydaje duplikatów. 
Rozpatrzenie naprawy gwarancyjnej trwa do 30 dni od daty otrzymania wadliwego produktu przez sklep 696ukulele.pl. Zakwalifikowane do naprawy gwarancyjnej wady będą usuwane bezpłatnie w terminie do 60 dni od daty dostarczenia reklamowanego instrumentu do producenta. Gwarancja obejmuje usługę lutniczą, i działa tylko w przypadku wad związanych ze świadczonymi usługami. Gwarancji nie podlegają struny, progi podstrunnicy, podstrunnica, mostek, siodełko, lakier, tkaniny (w przypadku pokrowców), ze względu na ich zużywanie się z upływem czasu. W przypadku niezakwalifikowania reklamacji do naprawy gwarancyjnej, nabywca zostanie poinformowany o kosztach usługi serwisowej i jeżeli wyrazi zgodę na naprawę, producent wystawi fakturę na koszt usługi serwisowej. Wady dźwiękowe takie jak brzęczące progi czy szumy części elektronicznych nie podlegają gwarancji. W przypadku odesłania towaru do naprawy gwarancyjnej klient pokrywa koszty transportu.
Koszt wysyłki zwrotnej jest zgodny z obecnym cennikiem wysyłek.

 

XI. Warunki eksploatacji i przechowywania instrumentu

Ukulele są ręcznie wykonane z wysokiej jakości selekcjonowanego i sezonowanego litego drewna. Ze względu na naturalne właściwosci drewna, instrumenty są wrażliwe na ekstremalne warunki atmosferyczne oraz gwałtowne zmiany warunków otoczenia. Przestrzeganie następujących warunków eksploatacji oraz przechowywania zakupionego instrumentu gwarantuje jego trwałość i wysoką jakość brzmienia. Należy:
- przechowywać i transportować w pokrowcu lub futerale zabezpieczającym przed działaniem warunków atmosferycznych,
- przechowywać z dala od źródeł ciepła (np. kaloryfery, piece) oraz zimnych, wilgotnych pomieszczeń (np. garaż, piwnica)
- nie narażać instrumentu na gwałtowne zmiany temperatur i wilgotności (optymalna wilgotność powietrza: 40 – 60%, optymalna temperatura otoczenia: 16 – 23°C)
- nie odprężać gryfu (pojedyncza wymiana strun)‌,
- konserwować środkami do tego przeznaczonymi,

 

XII. Polityka prywatności (02.09.2020)

1. Na nasze strony internetowe można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych.
2. Gromadzenie i przetwarzanie danych celem realizacji umowy i utworzenia konta klienta.
Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują składając swoje zamówienie, kontaktując się z nami (np. za pomocą e-mailem). Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia lub założyć konta klienta ani skontaktować się z nami. To, jakie dane są gromadzone, wynika z formularzy, do których wprowadzane są dane. Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy w celu wykonania umowy i odpowiedzi na Państwa zapytania. Po wykonaniu umowy, przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzeżemy sobie prawo do dalszego korzystania z danych, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.
3. W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie kurierskiej zajmującej się dostawą, o ile jest to niezbędne do doręczenia zamówionych towarów. Zależnie od tego, którego dostawcę usług płatniczych Państwo wybiorą w procesie zamówienia, celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach należy w ramach zamówienia zalogować się u dostawcy usług płatniczych podając swoje dane dostępowe. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych. Dane jakie musimy przekazać firmie kurierskiej to pełen adres zamieszkania, imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy.

 

XIII. Wtyczki portali społecznościowych

1. Na naszej stronie internetowej używane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki”) serwisów społecznościowych.
2. Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, YouTube, Instagram. Otwierając podane wtyczki akceptują państwo ich politykę.